Széchenyi 2020 logo

Adatkezelési tájékoztató

skystudio.hu

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Balogh Zsolt egyéni vállalkozó (3704 Berente, Esze Tamás utca 21., továbbiakban: adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Balogh Zsolt adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://skystudio.hu/adatkezelesi-tajekoztato.html címen.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményhez kapcsolódóan, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek egyikén.

Balogh Zsolt elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Balogh Zsolt az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, az alábbi elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Az adatkezelő minden hozzá beérkezett levelet, e-mailt és rendelkezésére bocsátott személyes adatot a kapcsolattartási idő végéig őriz meg.

Név: Balogh Zsolt E.V.
Székhely, levelezési cím: 3704 Berente, Esze Tamás utca 21.
Adószám: 63428085-2-25 EU: HU63428085
Nyilvántartási szám: 6489559
Telefonszám: +36 (20) 543 6873
E-mail: info@skystudio.hu

3. A kezelt személyes adatok köre, célja, tervezett felhasználása és megőrzési ideje

3.1 Kapcsolatfelvétel telefonon, e-mailben

A skystudio.hu weboldalon megadott telefonszámon, illetve e-mail címen kapcsolatfelvétel céljából jelentkezők beleegyeznek abba, hogy az adatkezelő, az általa szükségesnek vélt személyes adatokat rögzítse.

Személyes adat Szükségesség Az adatkezelés célja, felhasználása
keresztnév kötelező az érintettel történő kapcsolattartás
telefonszám kötelező az érintettel történő kapcsolattartás
e-mail cím opcionális az érintettel történő kapcsolattartás

3.2 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett e-mailben, vagy telefonon történő kapcsolatfelvétel során magára nézve elfogadottnak tekinti az adatkezelési tájékoztató tartalmát.

3.3 Az adatkezelés időtartama

Balogh Zsolt a személyes adatokat az érintett és az adatkezelő közötti kapcsolattartás idejéig, illetve az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Hozzájárulását telefonon, személyesen, illetve az adatkezelő e-mail címére küldött levelében bármikor visszavonhatja.  

4. Technikai adatok

Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket úgy választja meg, hogy a kezelt adat
 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető,
 • hitelessége és hitelesítése biztosított,
 • változatlansága igazolható,
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.
Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi
 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; 
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz.

4.1 Cookie-k (Sütik)

A testreszabott kiszolgálás érdekében a weboldal, illetve a webböngésző a felhasználó számítógépén kis adatcsomagokat, úgynevezett sütiket (cookie) helyez el, és a későbbi látogatás során olvas vissza. A látogató beállíthatja böngészőjét úgy, hogy az elutasítson minden sütit, ezáltal elfogadja, hogy a skystudio.hu bizonyos funkciói a beállítást követően működésképtelenek lehetnek.

4.1.1 A sütik feladata

 • Névtelen információkat gyűjthetnek a látogatókról és eszközeikről;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

4.1.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a skystudio.hu weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

4.1.3 Google Analytics cookie-k (analitika)

A skystudio.hu weboldal alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a weboldal információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató saját kezűleg nem törli, vagy tiltja le őket. Ezek tartalmáért, illetve adatkezeléssel kapcsolatos eljárásaiért a jelen adatkezelő felelősséget nem vállal.

4.1.4 Egyéb, harmadik féltől származó cookie-k

A weboldalon külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat, illetve egyéb tájékoztatások könnyebb eléréséhez, forrásoldalak megjelenítéséhez harmadik féltől származó honlapra mutató hivatkozásokat helyezünk el. Ez olyan sütik tárolását eredményezheti, melyeket nem az adatkezelő felügyel, így sem az üzemeltetőnek, sem a tulajdonosnak nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen névtelen adatokat gyűjtenek a látogatók böngészési szokásairól.

5. Az adatkezelés célja és módja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

Balogh Zsolt tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok tehetik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk Balogh Zsolt részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény - a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény - a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

6. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatok (vagyis olyan jellegű adatok, amelyek az érintett személyével kapcsolatba hozhatók) kizárólag telefonos vagy elektronikus kapcsolatfelvétel, majd személyes találkozás során kerülhetnek a kezelésünkbe, amik a kapcsolattartás idejére rögzítésre kerülnek.

6.1 Tárhelyszolgáltató

A skystudio.hu tárhelyének üzemeltetője az Euromarknet Kft. A weboldalon tárolt adatokhoz a szolgáltató adatkezelője, az általa esetlegesen megbízott adatfeldolgozó, és a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, akik mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

Az adatkezelés időtartama a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás megszüntetéséig történik.

Személyes adatok rögzítésére a skystudio.hu weboldal tárhelyén semmilyen esetben nem kerül sor.

7. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Balogh Zsolt a tulajdonában lévő személyes adatokat kiemelten kezeli, soha nem adja el, azokkal nem kereskedik.

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

8.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://www.naih.hu

9. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Utolsó módosítás ideje: 2021.07.01

Kapcsolat

Balogh Zsolt (Dj Bazso)


Telefon/Fax

+36 (20) 543 6873

E-mail
Cím

3704 Berente
Esze Tamás utca 21.